شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمع بزم آفرینش حضرت جانان علیست
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( قصیده ها )
98

شمع بزم آفرینش حضرت جانان علیست

شمع بزم آفرینش حضرت جانان علیست
جسم را در خانه دل در حقیقت جان علیست
شاه شاهان دو عالم مظهر فضل و کرم
گوهر دریای وحدت جوهر ایمان علیست
جام و صهبا و می و خمخانۀ روز ازل
باده خوار و باده و هم ساقی مستان علیست
عاقل و معقول و عقل و عاشق و معشوق و عشق
عارف و معروف و عرف و بانی عرفان علیست
نازل تورات و انجیل و زبور و هم صحف
بر گروه انبیا از عرش الرحمن علیست
شش هزار ششصد و شصت و شش آیه در نُبی
بر نبی شد نازل و منزل در آن فرمان علیست
علت ایجاد خلق و ناجی پیغمبران
هادی خیل ملائک، معنی قرآن علیست
خازن علم خدا، سر حلقۀ اهل یقین
مالک روز جزا، بخشندۀ عصیان علیست
جان عالم، روح آدم، عین دریای وجود
در زمین و آسمان پیدا و هم پنهان علیست
از رخ ذرات عالم روی خوبش جلوه گر
در دل افراد آدم، مهر بس تابان علیست
بندۀ یکتای یکتا، خالق ملک وجود
فانی اندر ذات احمد شاه انس و جان علیست
وارث علم محمد (ص) صاحب تیغ دودم
شیر یزدان شجاعت در صف میدان علیست
کشتی دریای وحدت، لنگر ارض و سما
صورت امواج کثرت پرتو یزدان علیست
بنگر از چشم درون اندر کمال کردگار
در «کمال» خویشتن توصیف خود گویان علیست