شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در مدح حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) علیه السلام
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( قصیده ها )
36

در مدح حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) علیه السلام

آن آئینه غیب نما شاه چراغست
نور دل پر نور رضا شاه چراغست
در صحنۀ افلاک حقیقت به حقیقت
ماه کرم و شمس وفا شاه چراغست
گر در ره دین طالب مردان خدائی
شاه دو سری مرد خدا شاه چراغست
از دیدۀ دل نیک نگر تا که ببینی
سلطان به همه شاه و گدا شاه چراغست
الحمد خدا را که به توفیق خداوند
آرام دل و رهبر ما شاه چراغست
آن کس که زدود است دل از شرک بداند
آئینهٔ پر لطف و صفا شاه چراغست
از پرتو نورش دل و جان گشته منور
زیرا زِ خدا شمع هدا شاه چراغست
از خون شهیدان شجر دین شده سرسبز
از جمله خیل شهدا شاه چراغست
زیبد که نهم سر به درش همچو گدایان
چون کوه کرم بحر سخا شاه چراغست
ای آن که دلت از گنه خود شده رنجور
میدان که به هر درد دوا شاه چراغست
دانند محبان خدا از ره بینش
آن حجت یزدان به شما شاه چراغست
سبط نبی و شبل علی زادۀ زهرا
نور حسن آن بدرِ دُجا شاه چراغست
آن میر عرب شاه عجم والی شیراز
فرزند شه کرب و بلا شاه چراغست
پور علی و نور رخ باقر و جعفر
در ملک یقین عرش علا شاه چراغست
میر دو جهان نور دل موسی کاظم
مرآت غریب الغربا شاه چراغست
عمّویِ چهار اختر پر نور امامت
محبوب خدا باب رضا شاه چراغست
دائم به زبان دل و جان ورد ( کمال ) است
آن کس که به ما کرده عطا شاه چراغست
شاهنشه توحید و خداوند فتوت
اندر دو جهان راهنما شاه چراغست