شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شبی بارانی
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
91

شبی بارانی

و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم