شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شبی بارانی
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
140

شبی بارانی

و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم