شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
نه
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
104

نه

بر می گردم
با چشمانم
كه تنها یادگار كودكی مَنند
آیا مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟