شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چراغ
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
111

چراغ

بیراهه رفته بودم
آن شب
دستم را گرفته بود و می¬کشید
زین بعد همه عمرم را
بیراهه خواهم رفت