شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
کاج ها در بکراند
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
101

کاج ها در بکراند

نیمکت کهنه ی باغ
خاطرات دورش را
در اولین باران ِ زمستانی
از ذهن پاک کرده است !
خاطره ی شعرهایی را که هرگز نسروده بودم !
خاطره ی آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی …