شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بهانه
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
65

بهانه

بی تو
نه بوی ِ خاک نجاتم داد
نه شمارش ستاره ها تسکینم
چرا صدایم کردی
چرا ؟
سراسیمه و مشتاق
سی سال بیهوده ، در انتظار تو ماندم و نیامدی
نشان به آن نشان
که دو هزار سال از میلاد مسیح می گذشت
و عصر
عصر والیوم بود
و فلسفه بود
و ساندویچ دل و جگر