شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دلم
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
130

دلم

دلم
آن لحظه
كه دست های جوانم
در روشنایی روز
گل باران ِ سلامُ تبریكات ِ دوستان ِ نیمه رفیقم می گذشت
دلم
سایه ای بود ایستاده در سرما
كه شال كهنه اش را
گره می زد