شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
خاطرات
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
108

خاطرات

ما چیستیم؟
جز مولکولهای فعال ذهن زمین
که خاطرات کهکشان ها را
مغشوش میکند!