شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
سلام. خداحافظ
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
75

سلام. خداحافظ

سلام، خداحافظ
چیزی تازه اگر یافتید
بر این دو اضافه کنید
تا بل
باز شود این در گم شده بر دیوار ...