شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ای کاش شوکران شهامت من کو ؟

ای کاش شوکران شهامت من کو ؟