ای کاش شوکران شهامت من کو ؟

ای کاش شوکران شهامت من کو ؟