شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
حیرت
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
69

حیرت

آه ای عشق تو درجان و تن من جاری
دلم آن سوی زمان
با تو ایادارد وعده دیداری ؟
چه شنیدم ؟ تو چه گفتی ؟ آری ؟