شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باغبان
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
66

باغبان

باغبانم باغبانی خسته دل
پشت من خم گشته همچون پشت تاک
آن گل زیبا که پروردم به جان
شد چو خورشید فروزان تابناک
دست گلچینی ز شاخش چید و رفت
پای خودبینی فشردش روی خاک