شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
هرگز
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
70

هرگز

من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
هرگز هرگز
پاسخی سخت و درشت
و مرا غصه این هرگز کشت