شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چشمه عشق
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
98

چشمه عشق

زان لحظه که دیده بر رخت وا کردم
دل دادم و شعر عشق انشا کردم
نی نی غلطم کجا سرودم شعری
تو شعر سرودی و من امضا کردم
خوب یا بد تو مرا ساخته ای
تو مرا صیقلی کرده و پرداخته ای