شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پیش در آمد
حمید مصدق
حمید مصدق( درفش کاویان )
64

پیش در آمد

و چیزها اندر این نامه بیابد
که سهمگین نماید
و این نیکوست
چون مغز او بدانی
تو رادرست گردد و دلپذیر اید
چون ماران که از دوش ضحک برآمدند
این همه درست اید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی
و آن که دشمن دانش بود این را زشت گرداند
و اندر جهان شگفتتی است
مقدمه شاهنامه ابومنصوری