شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
من با بطالت پدر هرگز بیعت نمیکنم

من با بطالت پدر هرگز بیعت نمیکنم