من با بطالت پدر هرگز بیعت نمیکنم

من با بطالت پدر هرگز بیعت نمیکنم