شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
درآمد
حمید مصدق
حمید مصدق( از جدایی ها ( دفتر دوم) )
68

درآمد

تمام مزرعه از خوشه های گندم پر
و هیچ دست تمنا
دریغ سنبله ها را درو نخواهد کرد
دروگران همه پیش از درو
درو شده اند