شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۴
حمید مصدق
حمید مصدق( از جدایی ها (دفتر نخست) )
55

بخش۴

کویر تشنه باران است
حمید تشنه خوبی
به من محبت کن
که ابر رحمت اگر در کویر می بارید
به جای خار بیابان بنفشه می رویید
و بوی پونه وحشی به دشت بر می خاست
چرا هراس چرا شک ؟
بیا که من بی تو
درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست
امید بارش باران نوبهارم نیست