شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۹۳
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
58

شمارهٔ ۹۹۳

گر هیچ می توانی ما را حمایتی کن
پیوندِ جانِ خود را با ما عنایتی کن
گر می توان که دستم گیری و در پذیری
بسیار مزد باشد اندک رعایتی کن
یک شب بیا زماني برگوی داستانی
تا خود سر چه داری آخر حکایتی کن
واجب کند ترحم بر بنده ی مقصر
پندی، نصیحتی ده شکری، شکایتی کن
اول عزیز کردی آخر مدار خوارم
هم خود بنا نهادی هم خود کفایتی کن
با ما مگو که زر کو آن تنگِ پر شکر کو
از گفته ی نزاری بنشین روایتی کن