شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۶۵
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
41

شمارهٔ ۶۶۵

عاشق ازین شیوه نگشته ست کس
خود نه محبّت نه همین است و بس
تا غم دل شرح دهم یک زمان
تا به رخت در نگرم یک نفس
روز نباشد درِ من بی رقیب
شب نبود کوچهٔ من بی عسس
گر هوست بر سر من می زنند
در سر من جز هوست نیست بس
می بدهی تا نکنم بی خودی
مهر کنی قند ز دست مگس
بلبل شوریده نباشد خموش
باغ همان است و همانش قفس
گر سرش از مغز نبودی تهی
آن همه فریاد نکردی جرس
هرکه به قید تو گرفتار شد
تا ندهد جان نرهد زین حرس
رخ به جفا در نکشم وز وفا
برهمه عشّاق دوانم فرس
هر دو ز بحرند به نسبت ولیک
دُر ز صدف یافت شود نه ز خس
کرد و کیاییِ نزاری تویی
خواه به کارش رس و خواهی مرس