شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۴۵
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
44

شمارهٔ ۶۴۵

شادی به روزگار شناسندگان راز
جان ها فدای مقدم مردان پاک باز
بگذاشتند دنیی و بگذشت از صراط
آن ها که یافتند ز دیوان حق جواز
دیدند در سلوک که ابلیس بر ره است
از منزل مخاطره کردند احتراز
از خود شدن برون و شدن در حبیب محو
آورده اند با دو سخن قصه ای دراز
دارالبقا به عینِ یقین دیده چون خَضِر
یک باره بر شکسته ازین عالم مجاز
ز آن چشمهٔ زلال که در عین ظلمت است
آب حیات خورده و پوشیده کرده راز
چشمی پرآب رفته و دستی تهی به راه
با خویشتن نبرده به درگاه جز نیاز
چشم از برای دیدن دیدار دوستان
گوش از پی شنیدن آواز دل نواز
فارغ شده ز منقلبات مدار دور
گه زیردست بودن و گاهی زبر فراز
حمال بار ناقه و سیّار راه فقر
نه دل به نام و ننگ و نه خاطر به برگ و ساز
در کعبهٔ حضور چو دیگر مجاوران
همواره در عبادت و پیوسته در نماز
دامن کشیده در قدم و چون مسافران
گاه از ختای خوانده خبر گاه از حجاز
گر دامنی چنین به کف آری نزاریا
بر آستین همت مردان شوی طراز