شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۰۲
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
61

شمارهٔ ۶۰۲

باغ چو دیباوشی ست در قدم نوبهار
نالۀ مرغان خوش است بر رخِ گُل زار زار
چون ز نسیمِ صبا گشت معطّر هوا
فاخته شد با نوا بر سرِ هر کوه سار
خیز و دو سه باده خور پردۀ خود را بدر
پس کن ای خوش پسر راز نهان آشکار
از طربِ بلبلی خفته به زیرِ گلی
مست چو لایعقلی خرمنِ گل در کنار
عیش همین یک نفس باش نزاری و بس
در رهِ دیگر هوس خاصه به فصلِ بهار