شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۴۶
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
41

شمارهٔ ۵۴۶

آن ها که به دوست راه دارند
اسرارِ نهان نگاه دارند
در سیر و سلوک شرطِ عشّاق
آن است که سر به راه دارند
بی دوست اگر دمی برآرند
آن دم سرِ هر گناه دارند
هر جا که روند دوستان اند
دانی به چه داغِ شاه دارند
مشهور بود جنودِ ارواح
پیوسته از آن سپاه دارند
کردند به ترک ترکِ دنیا
زان ترک چنین کلاه دارند
بر ترکِ حطامِ نام [و ناموس]
سد محضر پرگواه دارند
آن جا که به عرصۀ مظالم
فریاد به دادخواه دارند
آن روز مگر تو را نزاری
از هاویه در پناه دارند