شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۲۷
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
85

شمارهٔ ۵۲۷

جماعتی که به اصرار جهل منسوبند
مثال شب پره از آفتاب محجوب اند
جمال یوسف در سَترِ غیب پوشیده
جهانیان همه در انتظار یعقوب اند
کسان که خیر ز دنیا و آخرتشان نیست
که محو مطلق در عین ذات محبوب اند
مثال شیفتگان آهن است و مغناطیس
به حکم جاذبه بی اختیار مجذوب اند
مقلدان که به رای و قیاس مغرورند
اگرچه دعوی غالب کنند مغلوب اند
کسان که سرزنش بی دلان کنند چرا
به ترک عیب نگیرند از آنکه معیوب اند
چنان که سرّ نبوت به سحر شد منسوب
محلّ راز به انواع زرق منسوب اند
چنانکه عاشق و معشوق هر دو یک روی اند
به وحدت ازلی طالب اند و مطلوب اند
نزاریا متصرف مباش در ابداع
اگر چنانکه همه زشت ار همه خوب اند
برو ز کیسه اینان مجوی نقد ، الوقت
مخالفان مثل تازیانه و چوب اند