شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب المحبّة و ما یتعلّق بها

باب المحبّة و ما یتعلّق بها