شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب اختلافهم فی الفقر و الصّفوة

باب اختلافهم فی الفقر و الصّفوة