شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بابُ اختلافِهم فی السماع

بابُ اختلافِهم فی السماع