شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب آدابهم فی الصّحبة

باب آدابهم فی الصّحبة