شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بابُ ادابهم فی السّؤالِ وترکه

بابُ ادابهم فی السّؤالِ وترکه