شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بابُ آدابِهم فی المَشْیِ

بابُ آدابِهم فی المَشْیِ