شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بابُ نومِهم فی السّفر و الحضر

بابُ نومِهم فی السّفر و الحضر