شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
حسرت همیشگی
قیصر امین پور
قیصر امین پور( گزیدهٔ اشعار نو )
80

حسرت همیشگی

حرف های ما هنوز ناتمام
تا نگاه می کنی وقت رفتن است
و باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آن که با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چه قدر زود دیر می شود