شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باد که می آید
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
93

باد که می آید

باد که می آید
خاکِ نشسته بر صندلی بلند می شود
می چرخد در اتاق
دراز می کشد کنار زن،
فکر می کند
به روزهایی که لب داشت.