شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
هوا
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
95

هوا

هوا
که پیرهن پوشیده
هوا
که میز صبحانه را می چیند
هوا
که گوش می دهد به شعرهام
هوا
که لب بر لبم می گذارد
هوا
که داغم می کند
هوا
که هوایی ام کرده
هوا
که حواسش نبود، این شعر است
و از پنجره بیرون رفت .
.
.