شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
تا
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
106

تا

پرواز هم دیگر
رویای آن پرنده نبود
دانه دانه پرهایش را چید
تا بر این بالش
خواب دیگری ببیند