رباعی شمارهٔ ۹

رباعی شمارهٔ ۹

تن را بگذار تا شوم من جانت
جان در باز تا شوم جانانت
از پای درآی تا بگیرم دستت
با درد بساز تا شوم در مانت