رباعی شمارهٔ ۵۴

رباعی شمارهٔ ۵۴

ای نسخهٔ اصل خوبی و یکتائی
سرچشمه آبروی هر زیبائی
روشن بود از جمال تو هر دو جهان
پنهانی تو ز غایت پیدائی