رباعی شمارهٔ ۴۶

رباعی شمارهٔ ۴۶

مهرت سرشته حق در آب و گل من
جا کرده چه جان بتن در آب و گل من
از مهر علی و مهر اولاد علی است
محصول دو عالم من و حاصل من