رباعی شمارهٔ ۴۴

رباعی شمارهٔ ۴۴

ای فیض بیا بجانب حق رو کن
این روی و ریای خلق را یکسو کن
کاری که بمیزان خدا ناید راست
بر هم زن و با جهانیان بکرو کن