رباعی شمارهٔ ۴۲

رباعی شمارهٔ ۴۲

نبکست بکس بخویش نیکی کردن
آزار کسست خویشتن آزردن
القصه بخویش میکنی آنچه کنی
نیکی و بدی بکس نشاید کردن