رباعی شمارهٔ ۳۹

رباعی شمارهٔ ۳۹

از نور نبی واقف این راه شدیم
وز مهر علی عارف الله شدیم
چون پیروی نبی و آلش کردیم
ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم