رباعی شمارهٔ ۳۴

رباعی شمارهٔ ۳۴

یکچند بگرد خویشتن گردیدم
یکچند ز این و آن خبر پرسیدم
آخر بدر خویش بدیدم مقصود
دیدم دیدم که آخرین در دیدم