رباعی شمارهٔ ۱۸

رباعی شمارهٔ ۱۸

با رب تو مرا بخواهش من مگذار
جان را بهوای طاعت تن مگذار
جان صاف کش میکده تقدیس است
معتاد صفا بدردی من مگذار