غزل شمارهٔ ۴۱۴

غزل شمارهٔ ۴۱۴

زهد و تقوی ز من نمی آید
میکنم آنچه عشق فرماید
کرده ام خویش را بدو تسلیم
میکند با من آنچه می باید
بکف عشق داده ام خود را
کشدم خواه و خواه بخشاید
دم بدم صور عشق در دل من
عقدهٔ را به نفخه بگشاید
هر نفس از جهان جان دل را
شاهدی تازه روی بنماید
هر صباحی بتازگی شوری
شب آبست عاشقان زاید
جان فزون میشود ز شورش عشق
تن اگر چه ز غصه فرساید
عشق تن گیرد و روان بخشد
عشق کل کاهد و دل افزاید
فیض هر دو ز غیب معنی بکر
آورد نظم تازه ار آید