غزل شمارهٔ ۳۱۴

غزل شمارهٔ ۳۱۴

شراب عشقم اندر کام جان شد
ز جانم چشمهٔ حکمت روان شد
ز ترک کام کام دل گرفتم
چو در دوزخ شدم دوزخ چنان شد
ز خواهش چون گذشتی در بهشتی
مکرر من چنین کردم چنان شد
چو دل دید آنجهان بیزار شد زین
ز حق آگه چو شد زان هم جهان شد
جهان شد زینجهان و از جهان دل
فراز هر مکان و لامکان شد
بخدمت از بزرگان میتوان ربود
بهمت از ملایک می توان شد
بنام دوست از خود میتوان رفت
بیاد دوست بی خود می توان شد
بفکر عشقبازی دیر افتاد
دریغا عمر فیض اکثر زیانشد