شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی یزدگرد بزه گر

پادشاهی یزدگرد بزه گر