پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود