شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود