شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود